Đừng sử dụng “DTD tùy chỉnh”!

Tài liệu này được dịch từ trang web của Các: Đừng sử dụng “DTD tùy chỉnh”! Nó có thể có lỗi. Bạn có thể tham khảo các tài liệu chính thức của bản gốc tiếng Anh tại:
https://www.w3.org/Style/customdtd

Bản phiên dịch tiếng Việt:
Belleair FL Real Estate
East Lake Communities
Gatlinburg Cabins For Sale
Người phiên dịch:
Manh Nguyen

<blink>?

Không nên!

Không nên làm như vậy!

Về mặt kỹ thuật, việc thêm vào các phần tử phi chuẩn được thực hiện bằng cách viết một “DTD tùy chỉnh” và đưa nó vào trong dòng đầu tiên của tệp tin (the DOCTYPE line). Một DTD tùy chỉnh có thể tạo ra, ví dụ, bằng cách copy HTML4 DTD và sửa nó.

Đừng làm như vậy! Các tệp tin cần có ý nghĩa cũng như cần cú pháp chính xác. SGML và XML chỉ định nghĩa cú pháp. HTML và XHTML định nghĩa ý nghĩa. Nếu bạn chèn thêm các phần tử không được định nghĩa theo một quy chuẩn, thì chỉ bản thân bạn biết ý nghĩa của nó là gì mà thôi. Và trong 20 hay 50 năm, thậm chí bạn còn có thể không biết gì về nó nữa…

Tất nhiên, bạn có thể thử nghiệm, như để làm việc với các dạng thức Web sau này, nhưng ngoài việc đó ra thì bạn không nên sử dụng các phần tử riêng của mình.

CSS Test

CSS Valid CSS!

Bert Bos, Quản lý Hoạt động Mẫu W3C
Webmaster
Cập nhật mới nhất: $Ngày: 2009/10/07 08:01:42 $ GMT