Các bộ thử W3C CSS chính thức

Tài liệu nầy được phiên dịch từ W3C's Các trang Web Các Trang Mẫu Web Về các bản dịch / lời khuyên cho các biên dịch viên. Quí vị có thể tham khảo với bản chính tiếng Anh ở:
https://www.w3.org/Style/CSS/Test/

Bản phiên dịch tiếng Việt:
Land O Lakes Homes for Sale
Clearwater Beach Condos Cabin For Sale Gatlinburg
Người phiên dịch:
Manh Nguyen

Sự tương thích là khả năng của hai hay nhiều hệ thống hay thành phần trao đổi thông tin với nhau và sử dụng thông tin đã trao đổi. IEEE

Sự tương thích rất quan trọng với các chuyên gia thiết kế web. Tương thích giữa các hoạt động thi hành CSS tốt có nghĩa là chuyên gia thiết kế có thể viết CSS của họ cho một trình duyệt và xem nó có hoạt động tốt như dự kiến trên các trình duyệt khác không. Có nghĩa là giảm khả năng xung đột khi các hoạt động thực hiện CSS dịch CSS.

Các bộ thử tốt quyết định sự tương thích. Chúng là một phần quan trọng để đảm bảo các tiêu chuẩn web được thực hiện chính xác và đồng bộ. Càng chạy thử nhiều càng đảm bảo sự tương thích. Chạy thử sai cũng làm hỏng sự tương thích.

CSS cần các bộ thử tốt! W3C lưu trữ những bộ thử chính thức cho Các đặc điểm kỹ thuật CSS ở đây. Phần lớn các bộ thử này hiện vẫn đang được hoàn thiện: chúng chưa hoàn chỉnh và có thể bị lỗi. Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao sự tương thích CSS trên Web bằng việc thông báo lỗi và góp phần chạy thử. Gửi câu hỏi, nhận xét, thông báo lỗi và kết quả chạy thử tới danh mục nhận thư bộ thử css công cộng.

Đặc điểm kỹ thuật Bộ thử mới nhất Các phiên bản trước
Modules
Selectors Release Candidate Dated Snapshots
CSS 2.1 Pre-Alpha Dated Snapshots
CSS Basic UI Level 3 Không Không
CSS Color Level 3 Beta Dated Snapshots
CSS Namespaces Level 3 Release Candidate Dated Snapshots
CSS Paged Media Level 3 Pre-Alpha Dated Snapshots
CSS Marquee Level 3 Không Không
Profiles
CSS Mobile Profile 1.0 Alpha? Dated Snapshots
CSS Print Profile 1.0 Pre-Alpha Dated Snapshots
CSS TV Profile 1.0 Không Không
Khác
CSS Level 1 Obsolete Dated Snapshots

Về các bộ thử

Định nghĩa các giai đoạn phát hành

Bản Final
Bộ thử đã hoàn tất mà không có bất kỳ lỗi hoặc nghi bị lỗi nào. Bộ thử này ít nhất đã qua hai lần thực hiện đầy đủ, và đặc điểm kỹ thuật đạt mức Đề cử (Recommendation status).
Bản Release Candidate
Bộ thử đã hoàn tất mà không có bất kỳ lỗi hoặc nghi bị lỗi nào. Bộ thử này ít nhất đã qua một lần thực hiện đầy đủ đối với hầu hết tất cả mọi chạy thử.
Bản Beta
Bộ thử hoàn tất phạm vi của đặc điểm kỹ thuật. Nó có thể có một số lỗi nhưng được xem là bản đáng tin cậy nhất. Ít nhất đã qua một lần thực hiện đầy đủ với phần lớn các chạy thử.
Bản Alpha
Bộ thử đã hoàn tất mặc dù vẫn chưa bao trùm toàn bộ các đặc điểm kỹ thuật, nhưng bản này sẽ cần một số sửa đổi.
Bản Pre-Alpha
Bộ thử chưa hoàn tất và/hay vẫn còn lỗi đã biết trước tại thời điểm phát hành.
Bản Obsolete
Bộ thử có thể hay không thể hoàn tất, nhưng không còn được duy trì và bị lỗi hay không được đề xuất để kiểm tra sự tương thích.

Cấp phép

Trừ khi có tuyên bố khác, tất cả các bộ thử đều được cấp phép theo cả Cấp Phép Bộ Thử W3C và Cấp Phép BSD 3-clause. Xin xem giải thích về cấp phép trong mục Pháp luật W3C.

Các đóng góp vào các bộ thử này được quản lý theo Chính sách Góp phần Chạy thử W3C của W3C. Những người đóng góp không phải là thành viên của Nhóm Làm Việc CSS phải chấp thuận các điều khoản của Grant II.

Định dạng

Năm 2001/2002, nhóm làm việc CSS phát triển một định dạng chung cho các bộ thử. Nó được mô tả trong tài liệu bộ thử CSS chính thức. Nếu bạn muốn đóng góp cho các bộ thử, chúng tôi khuyên bạn nên đọc những hướng dẫn về quyền tác giả. Để tìm hiểu thêm thông tin về đóng góp cho các bộ thử, xin truy cập wiki.

Lưu trữ và Tổ chức

Các bộ thử đôi khi được cập nhật, nhưng các phiên bản cũ vẫn được duy trì trên mạng. Nếu bạn liên kết với một bộ thử, bạn có thể chọn liên kết tới một phiên bản cụ thể, theo thời gian hay liên kết với bản “hiện tại” động.

Các URL của các chạy thử dành cho các module CSS3 là dưới dạng:

.../CSS3/MODULE/current
.../CSS3/MODULE/YYYYMMDD

MODULE (được viết chữ in) là tên module, ví dụ., "Selectors", và YYYYMMDD là thời điểm, ví dụ, "20011105". Liên kết “hiện tại” luôn được dẫn tới bộ thử mới nhất.

Các URL của các bộ thử cho profiles dưới dạng:

.../PROFILE/VERSION/current
.../PROFILE/VERSION/YYYYMMDD

PROFILE là tên của một CSS profile, ví dụ, "Mobile" và VERSION là số phiên bản, ví dụ, "1.0".