Cách Trình Bày Trang Web
CSS Giúp đỡ và gợi ý

Tài liệu nầy được phiên dịch từ W3C's Web Style Sheets CSS Tips & Tricks Un-colored scrollbars. Tài liệu nầy có thể có những phiên dịch sai sót. Quí vị có thể tham khảo với bản chính tiếng Anh ở:
https://www.w3.org/Style/Examples/007/

Bản phiên dịch tiếng Việt

Người phiên dịch:
Manh Nguyen, Tarpon Springs Homes for Sale
Pinellas County Home Styles
Log Cabins For Sale in Tennessee

(This page uses CSS style sheets)

Thanh cuốn không đổi màu

Thời gian gần đây, một số trình duyệt web (IE, Konqueror) đã bắt đầu hỗ trợ những đặc tính phi chuẩn 'thanh cuốn-bóng-màu', 'thanh cuốn-vết-màu' .... Những tính chất này là bất hợp lệ: chúng không được định nghĩa trong bất kì đặc tả CSS nào hoặc không rõ ràng như những tính chất vốn có (bằng cách thêm vào trước chúng "-dịch vụ cung cấp-"). Nhưng thật may là ta có thể dễ dàng vô hiệu hoá chúng.

Để chắc chắn các thanh cuốn của trình duyệt vẫn giữ nguyên màu thông thường, bạn sử dụng bảng mẫu người dùng và có khai báo '!important'. Trang mẫu người dùng có thể được định dạng qua bảng chọn Options/Settings của trình duyệt. Trong IE bạn sử dụng thẻ "Accessibility", trong Konqueror bạn sử dụng thẻ "Stylesheets".

 1. Nếu bạn chưa có bảng mẫu người dùng, hãy tạo một tệp CSS mới. Có thể đặt ở vị trí bất kì.
 2. Thêm những dòng sau vào tệp:
  body, html {
   scrollbar-face-color: ThreeDFace !important;
   scrollbar-shadow-color: ThreeDDarkShadow !important;
   scrollbar-highlight-color: ThreeDHighlight !important;
   scrollbar-3dlight-color: ThreeDLightShadow !important;
   scrollbar-darkshadow-color: ThreeDDarkShadow !important;
   scrollbar-track-color: Scrollbar !important;
   scrollbar-arrow-color: ButtonText !important;
  }
 3. Nhập đường dẫn tới tệp trong hộp thoại tương ứng của trình duyệt.

Lưu ý. Bạn có thể phải đóng trình duyệt và khởi động lại để xem kết quả. Hãy kiểm tra nếu nó đã hoạt động, bạn có thể tham khảo một ví dụ nhỏ mà tôi làm.

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
Viết ngày 17 tháng Giêng năm 2001;
Mới được thay đổi ngày: 2008/07/07 15:03:47 $ GMT