Tài liệu nầy được phiên dịch từ W3C's Web Style Sheets CSS Tips & Tricks Indented Paragraphs. Tài liệu nầy có thể có những phiên dịch sai sót. Quí vị có thể tham khảo với bản chính tiếng Anh ở:
https://www.w3.org/Style/Examples/007/indent

Bản phiên dịch tiếng Việt:


Homes and Condos for Sale Madeira Beach
Clearwater Real Estate
Gatlinburg Cabins For Sale

Người phiên dịch:
Manh Nguyen

Cách Trình Bày Trang Web
CSS Giúp đỡ và gợi ý

(This page uses CSS style sheets)

Thụt Vô Đầu Dòng Của Đoạn Văn

Eiffel tower

Tỷ lệ mô hình cùa Tháp Eiffel ớ Parc Mini-France

Một điểm đơn giản: thụt vô hàng chữ thứ nhứt của mỗi đoạn văn. Nhiều nguời nhận thấy cách trình bày nầy dễ đọc hơn là chừa vài hàng trống chính giữa của hai đoạn văn, đặc biệt là với những đoạn văn dài, điều nầy sẽ cho phép để dành những hàng trống cho các chỗ ngừng quan trọng

Điều cần nhớ là chỉ những đoạn văn nào theo sau đoạn văn thứ nhứt mới cần thụt vô. Đoạn văn thứ nhứt của một trang không cần phải thụt vô, hoặc là những đoạn văn nào mà theo sau một biểu đồ, một tựa đề hay là những phần chữ không thuộc vào bản văn. Thật ra qui tắc thì rất là đơn giản.

p {

  margin-bottom: 0 }

p + p {

  text-indent: 1.5em;

  margin-top: 0 }

Quy tắc thụt vô nầy chỉ cần áp dụng cho những đoạn văn nào mà ở phía sau của một đoạn văn khác. Quy tắc thụt vô nầy cũng xoá đi khoảng trống ở phía sau các đoạn văn và xóa đi khoảng trống ở phía truớc của mỗi đoạn văn nào mà bị thụt vô. Tuy nhiên trong thực tế có những truờng hợp ngoại lệ.

Ví dụ, trong trang nầy (xem ví dụ “Hình ảnh & lời chú thích”) P tag đuợc dùng để cộng thêm chú thích cho bức ảnh. Tag P đã đuợc đặt nằm ở giữa trang, do đó nó không cần phải thụt vô. Nguyên tắc đơn giản nầy 'p.caption {text-indent: 0}' sẽ đảm bảo thực hiện việc thụt vô. Như bạn đã thấy nguyên tắc nầy đuợc dùng trong ví dụ ở trên.

Bây giờ bạn có thể thêm vài khoảng trống vào những đoạn văn để chỉ ra các chỗ ngừng quan trọng trong bản văn. Có ba loại ngừng khác biệt: stb (ngừng cho chủ đề nhỏ), mtb (ngừng cho chủ đề trung bình) và ltb (ngừng cho chủ đề lớn). Bạn có thể thấy đuợc tác dụng của loại ngừng stb trong đoạn văn nầy.

p.stb { text-indent: 0; margin-top: 0.83em }

p.mtb { text-indent: 0; margin-top: 2.17em }

p.ltb { text-indent: 0; margin-top: 3.08em }

CSS Valid CSS! Valid HTML 4.0!

Bert Bos
Viết ngày 11 tháng Giêng năm 2001;
Mới được thay đổi ngày: 2007/10/27 00:47:16 $ GMT