Các Trang Mẫu Web
CSS Giúp đỡ và gợi ý

Tài liệu nầy được phiên dịch từ W3C's Các trang Web mẫu Các họ font Một vài thủ thuật và lời khuyên trong CSS. Tài liệu nầy có thể có những phiên dịch sai sót. Quí vị có thể tham khảo với bản chính tiếng Anh ở:
https://www.w3.org/Style/Examples/007/fonts.html

Tampa Bay Real Estate
Buying a home in Tampa
Pigeon Forge Cabins For Sale
Người phiên dịch:
Manh Nguyen

(This page uses CSS style sheets)

Các họ font

Các kiểu font

Các họ font

Sau màu sắc, font có lẽ là thuộc tính cơ bản nhất của một trang. Trên trang này, tôi sẽ không chỉ ra bất kỳ “thủ thuật" nào, nhưng tôi sẽ chỉ ra các loại font khác nhau mà CSS cho phép.

Bởi không phải tất cả các font đều sẵn có trong tất cả các máy tính (có hàng ngàn loại font, và phần lớn đều không miễn phí), CSS cung cấp một hệ thống dự trữ. Đầu tiên, bạn liệt kê font mà bạn muốn, sau đó bất kỳ font nào có thể thay thế cho font đầu tiên nếu nó không có sẵn, và bạn phải kết thúc danh sách với một generic font, trong đó có năm loại font: serif, sans-serif, monospace, cursivefantasy.

Bảng sau là ví dụ của các font khác nhau (trình duyệt của bạn có thể không biết tất cả các font này) và bạn có thể thấy những gì trình duyệt của bạn làm với một trong năm generic font:

'sans-serif': normal fonts without serifs
Arial, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Helvetica, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Gill Sans, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Lucida, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Helvetica Narrow, sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
sans-serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'serif': normal fonts with serifs
Times, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Times New Roman, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Palatino, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Bookman, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
New Century Schoolbook, serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
serif The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'monospace': fixed-width fonts
Andale Mono, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Courier New, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Courier, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Lucidatypewriter, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Fixed, monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
monospace The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'cursive': fonts that emulate handwriting
Comic Sans, Comic Sans MS, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Zapf Chancery, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Coronetscript, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Florence, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Parkavenue, cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
cursive The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
'fantasy': decorative fonts, for titles, etc.
Impact, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Arnoldboecklin, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Oldtown, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Blippo, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
Brushstroke, fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog
fantasy The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog

Các kiểu font

Đa phần các font có những kiểu khác nhau trong cùng một họ, điển hình là kiểu đậm và kiểu nghiêng, còn thường có kiểu đậm nghiêng, ít phổ biến hơn là chữ hoa nhỏ và trong một vài trường hợp là kiểu rất đậm/rất nhạt hay kéo giãn/sít lại.

Bảng dưới là một số kiểu dáng khác nhau. Trừ khi bạn có một bộ sưu tập rất nhiều font, thì nhiều dòng trong đó sẽ giống nhau.

rule serif sans-serif
Styles
font-style: normal The Quick… The Quick…
font-style: italic The Quick… The Quick…
font-style: oblique The Quick… The Quick…
Weights
font-weight: 100 The Quick… The Quick…
font-weight: 200 The Quick… The Quick…
font-weight: 300 The Quick… The Quick…
font-weight: normal The Quick… The Quick…
font-weight: 500 The Quick… The Quick…
font-weight: 600 The Quick… The Quick…
font-weight: bold The Quick… The Quick…
font-weight: 800 The Quick… The Quick…
font-weight: 900 The Quick… The Quick…
Variants
font-variant: normal The Quick… The Quick…
font-variant: small-caps The Quick… The Quick…
Stretch
font-stretch: ultra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: normal The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: ultra-expanded The Quick… The Quick…

Trong CSS3, có một kiểu font sẵn có hơn: 'font-effect' khiến ký tự trông sâu hay nổi.

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
viết ngày 17/1/2001;
cập nhật ngày: 2009/03/03 12:46:42 $ GMT