Tài liệu nầy được phiên dịch từ W3C's Web Style Sheets CSS Tips & Tricks Alternative Style Sheets. Tài liệu nầy có thể có những phiên dịch sai sót. Quí vị có thể tham khảo với bản chính tiếng Anh ở:
https://www.w3.org/Style/Examples/007/alternatives

Bản phiên dịch tiếng Việt:
Beach condos in Clearwater
Riverview FL Homes for Sale
Cabins For Sale In Gatlinburg TN
Người phiên dịch:
Manh Nguyen

Cách Trình Bày Trang Web
CSS Giúp đỡ và gợi ý

(This page uses CSS style sheets)

Các bảng mẫu để chọn

Một tài liệu có thể được trình bày bằng nhiều cách. Bạn có thể cung cấp một cách trình bày mặc định và nhiều cách phụ cho độc giả lựa chọn. Trong trang nầy, ví dụ, có những cách thay thế từ W3C Cách Chính, với hai loại trỉnh bày khác tìm thấy ở nơi nào đó trên Web (tác giả: David Baron).

Độc giả lựa chọn một cách trình bày phụ tùy thuộc vào bộ duyệt tìm. Một bộ duyệt tìm không nhất định phải liệl kê tất cả các cách trình bày phụ, nhưng trong Netscape 6, ví dụ, bạn có thẽ tìm thấy các cách trình bày ở dứới bảng liệt kê "View" -> " Use Stylesheet”.

Điều cần thiết để bao gồm nhiều cách trình bày là cộng thêm yếu tố <LINK> vào header của bản tài liệu, với thuộc tính thích hợp REL và TITLE, như sau. (Tôi loại bỏ một số cách trình bày, bạn có thể đọc source của bản tin nầy để thãy nhiều links khác).

 <link rel="stylesheet"

  title="Gold (right, fixed) + navbar"

  href="../threepart-f.css"> <link rel="alternate stylesheet"

  title="Oldstyle"

  href="https://www.w3.org/StyleSheets/Core/Oldstyle"> <link rel="alternate stylesheet"

  title="Modernist"

  href="https://www.w3.org/StyleSheets/Core/Modernist">

 ...

 <link rel="alternate stylesheet"

  title="Steely"

  href="https://www.w3.org/StyleSheets/Core/Steely"> <link rel="alternate stylesheet"

  title="Forest (by David Baron)"

  href="https://dbaron.org/style/forest"> <link rel="alternate stylesheet"

  title="Plain (by David Baron)"

  href="https://dbaron.org/style/plain">

Những nhóm links trong cùng một TITLE thì tự động kết hợp với nhau thành một cách trình bày.

CSS Valid CSS! Valid HTML 4.0!

Bert Bos
Viết ngày 17 tháng Giêng năm 2001;
Mới được thay đổi ngày: 2008/02/23 00:16:45  $ GMT